معنی فارسی کلمه assistants

دستیاران

کاربرد assistants در جمله

1. Hunger and recent ill-usage are great assistants if you want to cry; and Oliver cried very naturally indeed .

2. like fingerprint technology , improved cameras and digital assistants .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.