معنی فارسی کلمه assessing

ارزیابی

کاربرد assessing در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.