معنی فارسی کلمه asserted

اظهار داشت

کاربرد asserted در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.