معنی فارسی کلمه assembling

مونتاژ

کاربرد assembling در جمله

1. Nevertheless opportunities to conquer the mountains exist for hikers of all abilities so start assembling your gear .

2. responsible for assembling the window

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.