معنی فارسی کلمه aspirations

مطامع

کاربرد aspirations در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.