معنی فارسی کلمه aspirated

آسپيره

کاربرد aspirated در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.