معنی فارسی کلمه asphyxiated

امپراتور

کاربرد asphyxiated در جمله

1. Apparently not . Not enough of the Thames in his lungs , asphyxiated .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.