معنی فارسی کلمه ashes

خاکستر

کاربرد ashes در جمله

1. arose from the ashes each time , just like its namesake .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.