معنی فارسی کلمه ascents

صعود

کاربرد ascents در جمله

1. thanks to the rougher terrain and steeper ascents and descents .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.