معنی فارسی کلمه artworks

آثار هنری

کاربرد artworks در جمله

1. With over 35 , 000 artworks , her most famous residents are the Mona Lisa

2. While Palazzo Grassi’s bold restoration and artworks

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.