معنی فارسی کلمه artistic

هنرمندانه‌، باهنر، مانند هنرپیشه‌ و هنرمند.

کاربرد artistic در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.