معنی فارسی کلمه artificially

مصنوعی

کاربرد artificially در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.