معنی فارسی کلمه artifacts

آثار باستانی

کاربرد artifacts در جمله

1. Expect to see huge collections of artifacts and artwork and quietly observe monks engaging

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.