معنی فارسی کلمه articled

مادهای

کاربرد articled در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.