معنی فارسی کلمه artefacts

آثار باستانی

کاربرد artefacts در جمله

1. and a vast collection of artefacts from the country’s past .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.