معنی فارسی کلمه arses

سنجش

کاربرد arses در جمله

1. Tell them to get off their arses , will you ? It's bloody ridiculous .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.