معنی فارسی کلمه arranges

تنظیم

کاربرد arranges در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.