معنی فارسی کلمه arranged

آراسته

کاربرد arranged در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.