معنی فارسی کلمه armies

ارتش

کاربرد armies در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.