معنی فارسی کلمه armchairs

صندلی

کاربرد armchairs در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.