معنی فارسی کلمه aristocrats

اشراف

کاربرد aristocrats در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.