معنی فارسی کلمه arisen

بوجود آمده

کاربرد arisen در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.