معنی فارسی کلمه arguments

استدلال

کاربرد arguments در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.