معنی فارسی کلمه arguing

استدلال

کاربرد arguing در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.