معنی فارسی کلمه argues

استدلال می کند

کاربرد argues در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.