معنی فارسی کلمه argued

استدلال

کاربرد argued در جمله

1. environment Pavlov argued that the dog's behavior drooling was strictly a

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.