معنی فارسی کلمه arcing

قوس

کاربرد arcing در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.