معنی فارسی کلمه architectures

معماری

کاربرد architectures در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.