معنی فارسی کلمه archipelago

(sogalepihcra & seogalepihcra.lp) مجمع‌الجزایر.

کاربرد archipelago در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.