معنی فارسی کلمه arches

قوس

کاربرد arches در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.