معنی فارسی کلمه arable

قابل‌ كشتكاری‌، قابل‌ زرع‌، زمین‌ مزروعی‌.

کاربرد arable در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.