معنی فارسی کلمه apps

نرم افزار

کاربرد apps در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.