معنی فارسی کلمه approved

مصوب، مصوبه، مستحسن

کاربرد approved در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.