معنی فارسی کلمه appropriately

مناسب

کاربرد appropriately در جمله

1. Secondly , Oli’s answers were all relevant and appropriately developed .

2. a little difficult or not appropriately

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.