معنی فارسی کلمه approaches

روش

کاربرد approaches در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.