معنی فارسی کلمه apprentices

کارآموزان

کاربرد apprentices در جمله

1. There you are . Every year , I'd bring the apprentices in to my office .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.