معنی فارسی کلمه appreciating

قدردانی

کاربرد appreciating در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.