معنی فارسی کلمه appreciated

قدردانی

کاربرد appreciated در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.