معنی فارسی کلمه appraised

ارزیابی

کاربرد appraised در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.