معنی فارسی کلمه appointing

انتصاب

کاربرد appointing در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.