معنی فارسی کلمه appointed

منصوب

کاربرد appointed در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.