معنی فارسی کلمه applying

اعمال

کاربرد applying در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.