معنی فارسی کلمه applies

امر

کاربرد applies در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.