معنی فارسی کلمه appliances

لوازم

کاربرد appliances در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.