معنی فارسی کلمه apples

سیب

کاربرد apples در جمله

1. Peel your apples , I always like to try and peel it in one long squiggly piece

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.