معنی فارسی کلمه appeals

تجدید نظر

کاربرد appeals در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.