معنی فارسی کلمه appealed

به دادگاه تجدید نظر

کاربرد appealed در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.