معنی فارسی کلمه apparition

ظ‌هور، خیال‌، روح‌، تجسم‌، شبح‌، منظ‌ر.

کاربرد apparition در جمله

1. Mann , the good lady of the house , was unexpectedly startled by the apparition of Mr .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.