معنی فارسی کلمه antiquities

آثار باستانی

کاربرد antiquities در جمله

1. But be warned , this collection of priceless artworks and antiquities

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.