معنی فارسی کلمه anticipating

پیش بینی

کاربرد anticipating در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.